Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Một thợ săn có bộ cung tên quý, giết được rất nhiều thú rừng. Các loài vật họp bàn cách đối phó nhưng không có con nào dám đối đầu với thợ săn. Duy chỉ có rắn xung phong đi. Nó cắn thợ săn một nhát khiến anh ta sợ hãi bỏ nghề. Các loài vật hỏi rắn có bí quyết gì để làm nên chiến công lẫy lừng như vậy. Rắn đáp: “Do bộ cung tên của anh ta không bắn được rắn”. (PNH)
Gửi bình luận