Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Có những danh từ riêng xuất phát từ danh từ chung: Hùng Vương (trưởng khun / phum / vùng). Mị Nương (người con gái đẹp)…
Gửi bình luận