Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Soạn Sách giáo khoa giống như làm dâu trăm họ. Soạn giống như cũ thì người ta chê chẳng có gì tiến bộ. Tạo cái mới thì họ phản ứng vì dám bỏ truyền thống (PNH)
Gửi bình luận