Cách viết tên riêng nước ngoài trong tiếng Việt (Nguyễn Văn Khang)

GIẢI PHÁP VỀ CÁCH VIẾT, CÁCH ĐỌC  TỪ NGỮ VÀ TÊN RIÊNG NƯỚC NGOÀI TRONG TIẾNG VIỆT HIỆN NAY

                                                             Nguyễn Văn Khang

1. Toàn cảnh về cách viết, cách đọc từ ngữ và tên riêng nước ngoài trong tiếng Việt hiện nay

1.1. Đối với từ ngữ nước ngoài

1.1.1. Nhìn ra thế gi