Tại sao lại gọi là người Chân Đăng? (Nguyễn Cung Thông - Úc)

 Tại sao lại gọi là người Chân Đăng? (thế hệ Việt đầu tiên ở Tân Thế Giới và Tân Đảo) (Nguyễn Cung Thông - Úc)

Địa chỉ của tác giả: nguyencungthong@yahoo.com

 


Phamngochien.com - 18:08 - 09/05/2019 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận