Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Thời nội chiến Congo (1996 – 2002), có anh thanh niên đi đăng lính. Xóm làng hỏi anh đăng ký theo phe nào. Anh nói: “Trên đường đi, hễ tôi gặp phe nào đầu tiên thì tôi theo phe đó” (PNH)
Gửi bình luận