Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Có hai công nhân khuân vác xi măng, một người 20 tuổi, một người 60 tuổi. Hỏi: Người nào nhận lương cao hơn ?
Gửi bình luận