Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Gạo thuộc sở hữu toàn dân (Phạm Ngọc Hiền): Một đàn chuột kéo nhau đi kiếm ăn, gặp hai bao gạo ghi nhãn là: “Gạo thuộc sở hữu toàn dân” và “Gạo thuộc sở hữu cá nhân”. Chuột nhắt hỏi: “Nên ăn bao nào?”. Chuột chù nói: “Nên ăn bao gạo thuộc sở hữu toàn dân vì chúng to và không ai chịu trách nhiệm trông coi. Vả lại, khi nói “toàn dân” là có phần chúng ta trong đó nên chúng ta có quyền hưởng theo nhu cầu”. Thế là bầy chuột xông vô đục khoét tan tành bao gạo thuộc sở hữu toàn dân. (Nguồn: Chuyện làng trên mạng)
Gửi bình luận