Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Nhiều tục ngữ chỉ đúng với ngày xưa mà không đúng với ngày nay. Nhưng cũng có một số tục ngữ đúng vĩnh viễn: “Trâu buộc thì ghét trâu ăn”, “Miếng ăn là miếng nhục”, “Ăn bữa giỗ, lỗ bữa cày”, “Ăn cơm chúa, múa cả ngày”, “Ăn được, ngủ được là tiên”… (PNH)
Gửi bình luận