Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Cha: - “Con cày ruộng không nên mà sao cứ lên bờ làm gì vậy?” / Con: - “Con lên mạng chửi mấy ông bộ trưởng làm việc không nên” / Cha: - “Con cứ làm tốt việc của mình đi rồi phê phán người khác sau” (PNH)
Gửi bình luận