Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

 Trong thời đại ngày nay, nghề làm quan là nghề nguy hiểm nhất trong các nghề nguy hiểm (PNH)
Gửi bình luận