Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Thời trung đại, môn gì quan trọng thì bị xem là phụ: Sức khỏe, Đạo đức, Pháp luật... Môn gì ít ứng dụng vào cuộc sống thì được xem là chính… (PNH)
Gửi bình luận