Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Thầy giỏi thì sẵn sàng chọn dạy trò yếu. Thầy yếu thì chỉ muốn chọn dạy trò giỏi (PNH)
Gửi bình luận