Danh ngôn sưu tầm

Trong các cuộc cách mạng, có hai hạng người: hạng làm cách mạng và hạng hưởng thành quả cách mạng (Napoleon)
Gửi bình luận