Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Trong các sách sử của Tàu ngày xưa, ta thấy tác giả chỉ miêu tả cảnh vua chúa bàn mưu tính kế, quân lính đánh nhau. Không thấy cảnh dân chúng chạy loạn.
Gửi bình luận