Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

 Trí thức không phải là người có học hàm học vị mà là người dám bỏ tiền ra mua sách hoặc có khả năng đọc sách thường xuyên (PNH)
Gửi bình luận