Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Có anh chàng bắt được một con châu chấu và một con bọ ngựa. Anh ta nghĩ rằng chúng là anh em với nhau nên nhốt chung một lồng. Sáng ra, thấy chỉ còn con bọ ngựa, không thấy châu chấu đâu. Chiếc lồng vẫn còn nguyên. Vậy, ai đã vào bắt con châu chấu ? (PNH)
Gửi bình luận