Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Một con vẹt rừng bị con người bắt về nuôi. Sau nhiều năm bị giam cầm, nó thoát được vào rừng. Đàn vẹt tới chúc mừng và hỏi: “Mi sống lâu với con người và thấy loài này như thế nào?”. Vẹt ta nói: “Đặc tính lớn nhất của loài người là đạo đức giả. Hễ cứ thích cái nào thì nó làm ra vẻ phê phán cái đó” (PNH)
Gửi bình luận