Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Cũng là mèo nhưng mèo rừng bắt gà ăn thịt còn mèo nhà để gà ăn hiếp
Gửi bình luận