Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Cha của em này không làm vua. Nếu là con vua, em sẽ được hưởng quy chế giáo dục ưu tiên để sau này nối ngôi.
Gửi bình luận