Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Trẻ em ngày xưa đuối sức vì làm việc. Trẻ em ngày nay đuối sức vì học hành. Thật bi kịch cho những học sinh siêng làm nhưng lười học phải sống trong xã hội ngày nay (PNH)




Gửi bình luận