Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Hiếm có tỉnh nào mắc nhiều cái eo như Phú Yên. Hai đầu của tỉnh bị khóa bởi hai cái đèo nguy hiểm. Ngày trước, người dân ở đây muốn ra phương Bắc thì sợ đèo Cù Mông, muốn vào phương Nam thì sợ đèo Cả. Ngày nay, những khó khăn hiểm trở của hai đèo đã bị xóa bỏ. Đã đến lúc Phú Yên phải duỗi mình mà cất cánh thôi.




Gửi bình luận