Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Vua nói với người hầu: "Ngươi hãy đi tìm một trí thức mà chỉ biết tán thành chứ không cãi lại ta". Vài ngày sau, người hầu mang tới một con vẹt. Vua hỏi: "Tại sao không có trí thức ?". Con vẹt cũng nhanh miệng nói theo: "Tại sao không có trí thức ?" (PNH)Gửi bình luận