Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Cơ chế hợp tác xã làm trì trệ nền kinh tế. Biên chế giáo viên làm trì trệ nền giáo dục. Nhưng bỏ biên chế thì gây sự hỗn loạn giống như bỏ hợp tác xã (PNH)Gửi bình luận