Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Nếu Tú Xương thi đậu, ra làm quan thì văn học Việt Nam sẽ mất một mảng thơ châm biếm nền giáo dục đương thời. Nếu hồi đó có internet thì ngày nào Tú Xương cũng lên phây chửi ngành giáo dục chẳng ra gì để đến nỗi ông phải thi rớt, thất nghiệp, sống bám vợ và không có tiền đi hát ả đào.Gửi bình luận