Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Nhà báo chuyên phê phán những sai lầm của người khác. Nhưng khi nhà báo sai lầm thì ai sẽ phê phán họ ? (PNH)Gửi bình luận