Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Mục đích của giáo dục tiên tiến là phát hiện năng lực riêng của mỗi học sinh. Mục đích của giáo dục lạc hậu là gò ép tất cả học sinh thành những người na ná giống nhau (PNH)Gửi bình luận