Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Tạo hóa sinh ra trí thức là để tranh luận và sáng tạo. Ở đâu có phong trào nói leo, làm theo thì ở đó không có trí thức (PNH)Gửi bình luận