Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Ở những đất nước lạc hậu, đàn ông làm nô lệ cho bia rượu, đàn bà làm nô lệ cho bơ sữa.Gửi bình luận