Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Nhà giáo Thứ, văn sĩ Hộ… có thể thất nghiệp. Nhưng Chí Phèo thời nào cũng có việc làm.
Gửi bình luận