Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Đội quân đánh thuê Wagner tuân theo lệnh của Putin đánh vào Ukraine. Nhưng sau đó, ông trùm Wagner lại nổi loạn, kéo binh chống Putin. Chỉ trong một thời gian ngắn, những người lính này vừa bày tỏ lòng trung thành vừa bày tỏ sự chống đối chính phủ. Phải chăng họ cũng giống như lính tráng thời xưa, ai sai gì làm nấy chứ không có tư tưởng rõ rệt ? (PNH)
Gửi bình luận