Danh ngôn sưu tầm
Theo nhà văn Sơn Nam, người Nam Bộ "Họ khâm phục tính cần cù của người miền Bắc,
nhưng cho rằng người miền Bắc quá tính toán và trọng thể diện, trang trọng, không bình dân.
Họ không tán thành cái thói suy nghĩ lo xa và tiết kiệm quá mức của người miền Trung"Gửi bình luận