Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Muốn biết con người Việt Nam hiện nay có văn hóa hay không,
hãy nhìn cách nó cưỡi ngựa sắt xông pha phố trận   (PNH)Gửi bình luận