Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Trong các loại kẻ trộm, cao quý nhất là kẻ trộm sách,
thấp hèn nhất là kẻ trộm tài sản của bệnh nhân trong bệnh viện (PNH)Gửi bình luận