Tiếng Việt thời LM de Rhodes: các từ diễn tả cảm giác (phần 17) (Nguyễn Cung Thông - Úc)


TIẾNG VIỆT THỜI LM DE RHODES: MÙI, MỒI, VỊ VÀ BÙI CÓ CÙNG GỐC
- HIỆN TƯỢNG CẢM GIÁC KÈM / SYNESTHESIA

Địa chỉ email của tác giả: nguyencungthong@yahoo.com


Phamngochien.com - 08:57 - 05/09/2019 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận