Tiếng Việt thời LM de Rhodes: các từ chỉ màu sắc (phần 18) (Nguyễn Cung Thông - Úc)

Tiếng Việt thời LM de Rhodes: các từ chỉ màu sắc như ‘mùi xanh, sắc xanh, sắc biếc’ (phần 18)

Địa chỉ tác giả: nguyencungthong@yahoo.com


Phamngochien.com - 18:17 - 05/10/2019 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận