Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Theo bạn, giữa AQ và Chí Phèo, có những nét gì giống nhau ?
Gửi bình luận