Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Ở nước ngoài, mỗi lần người dân phát hiện một vật lạ, họ liền điện thoại báo cho cảnh sát, rồi các nhà khoa học chạy đến nghiên cứu. Còn ở Việt Nam, nếu phát hiện vật lạ, người dân không dám điện thoại báo cho ai. Nếu mang vật lạ đến các cơ quan nghiên cứu thì chỉ được các nhà khoa học kết luận: “Đó là vật lạ” rồi vứt vào sọt rác (PNH)
Gửi bình luận