Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Theo tôi, một trong những thành công lớn nhất của phong trào xây dựng đời sống văn hóa mới ở nông thôn là xóa bỏ được nạn ăn uống linh đình trong đám chết. Sắp tới, nên giảm quy mô của đám giỗ, để nông dân khỏi è cổ làm trả nợ miếng ăn.
Gửi bình luận