Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Thời xưa, khi hệ tư tưởng ăn uống còn ngự trị, người Việt dùng từ “ăn tết”. Gần đây, những người không sùng bái ăn uống thường dùng từ “chơi tết”, “nghỉ tết”. Từ thời Covid, người ta còn có thêm những cách nói như: “trốn tết”, “ngủ tết”, "sướng như ngủ tết", "công ty của anh chừng nào cho công nhân... ngủ tết ?" (PNH)
Gửi bình luận