Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Chúng ta nên phấn đấu cho 100 % học sinh được lên lớp nhưng không thể phấn đấu 100% đạt học sinh giỏi. Chúng ta nên phấn đấu cho cả xã đều có cơm ăn nhưng không thể phấn đấu cho cả xã đều giàu. (PNH)
Gửi bình luận