Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Chiến tranh là cái ác làm nhục nhân loại (Fénelon). Không bao giờ có chiến tranh tốt và hòa bình xấu (Franklin)
Gửi bình luận