Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Mỗi lần xuất quân, Lưu Bị kêu gọi: Hỡi tướng sĩ, chúng ta phải giải phóng nhân dân trung nguyên thoát khỏi ách thống trị của nhà Ngụy. Lúc đó, Tào Tháo cũng kêu gọi: Hỡi tướng sĩ, chúng ta phải hết lòng chiến đấu chống quân xâm lược để bảo vệ nền độc lập tự do của Tổ quốc. Dân nước Ngô nghe vậy thắc mắc: biết tin vào ai đây ? (PNH)
Gửi bình luận