Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Nghệ thuật không có chân lí cho khách quan. Phải đòi hỏi chân lí ở khoa học, vì đó là đối tượng của nó (Anatonle France).
Gửi bình luận