Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Ai có bụng dạ hẹp hòi sẽ không dung chứa nổi những niềm vui của bạn bè (PNH)
Gửi bình luận