Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Một đội quân viễn chinh chiếm được Cánh Đồng Chum. Viên tướng giao một người lính ở lại trông giữ nhưng anh ta không chịu. Viên tướng nói: Vậy, ta phong cho ngươi chức quận trưởng Cánh Đồng Chum. Tên lính liền vui vẻ nhận lời ở lại cai quản nó. (Có chức mới làm – PNH)
Gửi bình luận