Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Thêm bạn cũng nhờ Facebook
Mất bạn cũng vì Facebook
Những người không mê Facebook
Thủy chung bè bạn suốt đời
(Thơ về Facebook - Phạm Ngọc Hiền)
Gửi bình luận