Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Một giáo viên có mức lương 3 triệu đồng và đang mơ có một tấc đất cắm dùi. Giáo viên đó nên phấn đấu theo cách nào: 1. Ép học trò học kèm môn mình dạy, 2. Bán hàng qua mạng ngoài giờ dạy ?
Gửi bình luận