Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Một con cọp già đợi ăn thịt một con trâu già. Trâu già nói: “Sao mi không cây cỏ mà cứ đòi ăn thịt ta ?”. Cọp trả lời: “Bao tử ta không tiêu hóa được cỏ. Trời bắt ta phải ăn thịt, mặc dù ta biết để giết kẻ khác cũng chẳng dễ dàng gì”. Bỗng nghe có ai đó nói: “Cỏ cũng biết đau. Trâu ăn cỏ thì cọp ăn trâu. Khi cọp chết, cỏ sẽ ăn cọp. Đó là luật nhân quả” (PNH)
Gửi bình luận