Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Ông chủ mở cửa vườn thú và nói: “Từ nay, ta xóa bỏ biên chế vật nuôi. Các người hãy tự chủ về tài chánh và thức ăn”. Nhưng đàn thú không chịu chạy ra ngoài mà phản đối ầm ĩ: “Nếu ông chủ không cấp lương thì chúng tôi sống làm sao đây ?” (Biên chế thú nuôi - PNH)
Gửi bình luận